Tutkimusartikkeli | Eduskunnan perustuslakivaliokunta valvoi demokratian toteutumista kriisiaikana

Värttö, Mikko (2023): Parliamentary oversight of emergency measures and policies – A safeguard of democracy during a crisis? European Policy Analysis.

Tutkimusartikkeli käsittelee eduskunnan perustuslakivaliokunnan roolia hallituksen covid-19-pandemian aikaisten toimien arvioinnissa. Tutkimuksen aineistona ovat valiokunnan antamat lausunnot ja mietinnöt, joita tarkastellaan erityisesti demokratian sekä perus- ja ihmisoikeuksien kannalta.

Tutkimus osoittaa, että valiokunta teki pandemian aikana useita kriittisiä huomioita hallituksen esityksiin ja asetuksiin. Valiokunta havaitsi puutteita esimerkiksi esitettyjen toimien perustelemisessa ja vaikutusten kokonaisarvioinnissa.

Läpi pandemian valiokunta myös kiinnitti huomiota eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen. Valiokunnan lausunnoista ja mietinnöistä ilmenee, ettei hallitus tarjonnut valiokunnalle riittävästi tietoa sen perustuslaissa määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Pandemian hoitoa leimasi kiire ja pakkotahtisuus, minkä seurauksena hallitusten esitysten ja asetusten arviointiin ei ollut riittävästi aikaa. Toisaalta tutkimuksessa todetaan, että valiokunnan havaintojen seurauksena epäkohtia korjattiin ja tilanne parani pandemian kuluessa.

Eduskunnalla oli läpi pandemian merkittävä rooli hallituksen toimien hyväksynnässä. Tältä kannalta suomalainen demokratia selvisi pandemian hoidosta verrattaen hyvin. Tästä voidaan osin kiittää perustuslakivaliokuntaa, joka piti huolta eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumisesta.

Perustuslakivaliokunnalla oli eduskunnan rinnalla täydentävä rooli hallituksen pandemiatoimien arvioinnissa. Erityisesti kriisin alkuvaiheessa, jolloin pandemiatoimista vallitsi laaja yhteisymmärrys ja osa oppositiopuoleista vaati hallitukselta jopa järeämpiä toimia, valiokunta huolehti toimien perustuslaillisuudesta ja demokratian periaatteiden kunnioittamisesta. Valiokunta vaikutti myös osaltaan toimista käytävään julkiseen keskusteluun ja toi esiin kritiikkiä hallituksen pandemiatoimia kohtaan. Valiokunnan etukäteen suorittama laillisuuden valvonta on myös merkinnyt sitä, että pandemiatoimilla on ollut vahva oikeudellinen perusta.

Lue artikkeli

Kuva: imamember/iStock