Tutkimusartikkeli | Kriisit ovat jopa vahvistaneet EU:n resilienssiä

Vogt, Henri & Pukarinen, Aappo (2022): The European Union as a long-term political actor: an overview. Political Research Exchange.

Artikkeli käsittelee Euroopan unionin politiikan ajallisia ulottuvuuksia. Tutkimus arvioi, miten ja missä määrin EU kykenee ottamaan huomioon pitkän aikavälin politiikkatavoitteita ja huomioimaan tulevien sukupolvien mahdollisia intressejä sekä miten pitkäjänteistä ajattelua voitaisiin lisätä EU:ssa. Kirjoittajat lähestyvät näitä kysymyksiä unionin perusideoiden, institutionaalisen rakenteen ja politiikkapäätösten näkökulmista. Tutkimus perustuu EU-asiantuntijoiden haastatteluihin.

Artikkeli osoittaa, että kuva EU:n pitkäjänteisyydestä vaihtelee sen mukaan, kiinnitetäänkö huomiota yksittäisiin päätöksiin vai unionin yleiseen tai institutionaaliseen luonteeseen. Unionin perustavat periaatteet, institutionaalinen monimuotoisuus, vahvat hyvän hallinnon perinteet ja sekä viime aikoina ympäristö- ja ennakointipolitiikan vahvistuminen ovat luoneet erityistä pitkäjänteisyyttä järjestelmään.

Jäsenvaltioiden tasolla poliittis-hallinnolliset resurssit eivät välttämättä riitä vastaavaan kaukonäköisyyteen. Vaikka artikkelista välittyy kuva EU:sta pitkäjänteisenä toimijana, viesti myös on, että EU:ssa tarvittaisiin lisää systemaattista tulevaisuusajattelua.

Tutkimuksessa käsitellään myös viimeaikaisten kriisien vaikutusta unioniin pitkäjänteisenä toimijana. Artikkelin mukaan EU:n institutionaalinen perusta, joka perustuu viime kädessä sitoutumiseen normipohjaiseen globaaliin järjestykseen ja demokraattisiin arvoihin, on osoittautunut resilientiksi ja jopa vahvistunut. Erilaisista kriisitilanteista huolimatta EU on järjestelmänä kehittynyt arvoperustaisesti ja luottamus sitä kohtaan on pysynyt korkeana. Kriisit ovat myös pakottaneet EU:n uudistamaan ajattelutapojaan, mikä on edelleen vahvistanut unionin resilienssiä ja legitimiteettiä.

Unionin institutionaalinen rakenne, resurssit, tietämys, hallintoperinteet ja jopa tietynlainen teknokraattinen irtautuminen vaalisykleistä ohjaavat sitä kohti pitkäjänteisempää päätöksentekoa kuin kansallisvaltioissa pystytään toteuttamaan. Kansallisten etujen ajaminen kuitenkin haastaa ajoittain pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamisen EU-tasolla. Järjestelmä on kuitenkin onnistunut myös näiden paineiden alla kykeneväksi kehittämään uusia hallintomekanismeja, jotka ovat lisänneet vakautta ja ennustettavuutta.

Lue artikkeli