Tutkimusartikkeli | Korona-ajan kanteluista tietoa lainsäädännön ja toimeenpanon kehittämiseen

Salminen, Janne & Farzamfar, Mehrnoosh (2022): The Supervision of Legality by the Finnish Parliamentary Ombudsman during the COVID-19 Pandemic. Nordisk Administrativt Tidskrift

Artikkeli käsittelee eduskunnan oikeusasiamiehen suorittaman laillisuusvalvonnan roolia Covid-19 pandemian alkuaikana. Ylimpien laillisuusvalvojien, eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin, tehtäviin kuuluu laillisuusvalvonnan lisäksi velvollisuus valvoa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä velvollisuus on merkinnyt koronakriisin aikana perus- ja ihmisoikeuskysymysten esiin nostamista yleisesti sekä erityisesti koronarajoitusten kohteeksi joutuneiden yksittäisten ihmisten kanteluiden yhteydessä.

Vuonna 2020 oikeusasiamiehelle tehtiin miltei tuhat kantelua koronapandemiaan liittyen. Artikkeli keskittyy kolmeen temaattiseen kantelukokonaisuuteen, joita ovat liikkumisrajoitukset, toimeentulo-ongelmat sekä laitoksissa asuvien vanhusten kohtelu. Ne muodostavat suuret ja selkeästi erottuvat kokonaisuudet mainittujen kanteluiden joukossa. Kanteluiden ajanjakso on rajattu tarkoituksella pandemian alkuaikaan, ja tutkimus pyrkii osoittamaan, että kantelukirjoitukset olivat yksi keino saada tietoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista jo varhaisessa vaiheessa kriisiä. Artikkelin mukaan kanteluista saatavaa tietoa voitaisiin hyödyntää lainsäädännön ja toimeenpanon kehittämisessä kriisin aikana ja tuleviin kriiseihin varauduttaessa muiden indikaattoreiden ohella.

Tutkimustulokset osoittavat, että kantelut ja niihin annetut ratkaisut paljastavat jo kriisin varhaisesta vaiheessa lähtien Covid-19 pandemian luonteen yhteiskunnallisena syndemiana. Vaikka koronapandemia on ollut ensisijaisesti terveyskriisi ja koronatoimia on tehty terveyttä koskevilla perusteilla, julkisen vallan käytöllä on ollut kriisin elinkaaren ylittäviä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset näkyivät jo hyvin varhaisessa vaiheessa kanteluista. Kantelut tuovat esiin esimerkiksi, kuinka rajoitustoimia tosiasiassa toteutettiin ilman lainsäädännön tukea, kuinka liikkumisajoitukset vaikuttivat yksityisten elämään ja millaisena laitoksissa elävien kohtelu koettiin pandemiassa.

Lue artikkeli

Kuva: william87/iStock