Tutkimusartikkeli | Perustuslakivaliokunta ylläpiti oikeuden resilienssiä pandemia-aikana

Brunila, Tuukka; Värttö, Mikko & Salminen, Janne (2023): Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa –Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. Lakimies.

Tutkimus käsittelee eduskunnan perustuslakivaliokunnan roolia oikeuden resilienssin turvaamisessa. Oikeuden resilienssillä tarkoitetaan oikeuden toimintojen ja periaatteiden säilymistä ja selviämistä kriisien aikana. Resilienssin turvaaminen varmistaa esimerkiksi sen, että oikeuteen nojaudutaan, oikeus toteutuu ja oikeuden määrittämät prosessit ja instituutiot toimivat myös kriisioloissa. Tutkimus keskittyy perustuslakivaliokunnan oikeudellisiin arviointeihin covid-19-pandemian ajalta.

Lainsäätäjän kyky valvoa toimeenpanovaltaa on keskeinen oikeuden resilienssiä edistävä tekijä poikkeusoloissa. Kriisitilanteissa voi olla tarve nopeisiin päätöksiin, ja poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät monesti normaalista poikkeavaa toimeenpanovallan valtuuksien laajentamista. Kriisitoimilla voi lisäksi olla syvälle käyviä vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen. Nämä ovat haasteita oikeusvaltion toteutumiselle, mikäli tarpeellisia toimivaltuuksia ja päätöksenteon perusteita ei ole harkittu ja valmisteltu mahdollisimman pitkälle jo normaaliolojen aikana.

Tutkimuksen mukaan perustuslakivaliokunta on ollut erityisasemassa pandemianaikaisen oikeuden resilienssin ylläpitämisessä. Valiokunta käsitteli huomattavan määrän poikkeusoloihin liittyviä asetuksia sekä muita pandemiaan rajoitustoimiin liittyviä lakiehdotuksia. Valiokunta osoitti oikeudellisissa arvioissaan ehdotusten puutteita ja ohjasi hallitusta kiinnittämään huomiota muun muassa rajoitusten perusteluihin, vaihtoehtoisten toimien vertailuun, ihmisoikeussopimuksien huomioimiseen sekä erilaisiin menettelyllisiin seikkoihin. Valiokunnan toiminta sai myös laajaa julkista huomiota, mikä osaltaan myötävaikutti siihen, että pandemiatoimista käytiin julkisuudessa myös kriittisempää keskustelua.

Perustuslakivaliokunnan arvioinneista nousi esiin varsinkin vaatimus toimien välttämättömyyden perustelemisesta ja oikeasuhtaisuudesta sekä tarvittavien toimivaltuuksien selkeästä yksilöimisestä. Valiokunta kritisoi valtioneuvostoa liian järeiden keinojen käytöstä ja korosti normaaliolojen lainsäädännön ja perusoikeuksiin mahdollisimman vähän puuttuvien toimivaltuuksien ensisijaisuutta. Lisäksi valiokunta puuttui pyrkimyksiin sivuuttaa eduskunta ylimpänä valtioelimenä. Valiokunta myös esitti kritiikkiä hallitukselle eduskunnan tiedonsaantioikeuden laiminlyömisestä läpi pandemia-ajan.

Lue artikkeli

Kuva: Hanne Salonen/Eduskunta