Tutkimusartikkeli | EU vahvistui koronapandemiassa kriisitoimijana

Immonen, Waltteri; Ketola, Johanna & Vogt, Henri (2024): Cyclical Europeanisation during the COVID-19 crisis. Journal of European Integration.

Tutkimusartikkelissa tarkastellaan haastatteluaineistoon perustuen eurooppalaistumista koronakriisin aikana. Käsitteellisesti eurooppalaistuminen viittaa prosessiin, jonka seurauksena kansalliset poliittiset järjestelmät ja yhteiskunnalliset käytännöt alkavat muistuttaa toisiaan Euroopassa.

Eurooppalaistumista tutkitaan usein vähitellen etenevänä prosessina. Artikkeli eroaa näistä tutkimuksista siinä, että eurooppalaistumisen ilmentymistä tarkastellaan äkillisessä ja yhteisesti jaetussa kriisitilanteessa. Tätä kautta artikkeli osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun integraation etenemisestä uudella aikakaudella, jota leimaavat jatkuvat kriisit. Artikkeli kehittää eurooppalaistumisen teoriaperinnettä tuomalla kriisianalyysiin mukaan ajallisen ulottuvuuden ja lisää ymmärrystä koronapandemian hallinnan toimintalogiikoista. Tutkimus tarjoaa toimintalogiikoiden ymmärtämiseen uuden analyyttisen kehyksen, jota voidaan hyödyntää Euroopan unionia koskettavien erilaisten kriisitilanteiden tarkastelussa.

Tutkimuksesta ilmenee, että koronapandemian alkuvaiheen epävarmuus sai EU:n jäsenvaltiot vertailemaan toimintaansa ja vaihtamaan tietojaan. Alkushokin jälkeen myös Euroopan komissio mahdollisti tietojenvaihtoa ja pyrki yhdentämään toimia, mikä muovaantui komission johtamaksi koordinaatioksi. Jo varhaisesta kriisin vaiheesta lähtien EU-tasolla parannettiin monin eri toimin valmiutta vastata rajat ylittäviin terveysuhkiin. Kriisitilanteen normalisoituminen lisäsi edelleen jäsenmaiden valmiutta yhteistyöhön ja koordinaatioon.

Artikkelin mukaan jäsenmailla oli kriisissä kyky tehdä yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Kriisi myös tiivisti eurooppalaista yhteistyötä. EU:n toimet pandemian hallinnassa olivat monin tavoin onnistuneita, ja EU osoitti teknokraattisena yhteisönä käytännönläheisyyttä ja joustavuutta verrattuna muihin 2000-luvun kriiseihin.

Lue artikkeli

Kuva: AdobeStock/Grecaud Paul