Tutkimusartikkeli | Korona ja vapaus: voiko sääntely jopa lisätä vapautta?

Vogt, Henri (2021): Covid-19 and freedom. Social Science Information.

Artikkeli tarkastelee vapauden monitahoista luonnetta suhteessa maailman pyrkimyksiin selviytyä koronapandemiasta. Artikkelin tavoite on osoittaa, että demokraattisissa yhteiskunnissa sääntelyn lisääminen viruksen leviämisen estämiseksi ei välttämättä rajoita kaikkia käsityksiä vapaudesta. Päinvastoin on jopa mahdollista rakentaa uusia institutionaalisia ja yhteisöä vahvistavia mekanismeja, joiden avulla jotkin vapauden muodot voivat toteutua uusilla tavoilla.

Analyysiä ohjaa heuristinen malli, joka koostuu kuudesta vapauskäsitteestä. Vapauskäsitteet ovat valinnanvapaus, puuttumattomuus, alistumattomuus, yksilölliset vapaudet, systeeminen vapaus ja sosio-institutionaalinen vapaus. Näistä kolme ensimmäistä havainnollistaa jaottelua positiivisiin ja negatiivisiin vapauksiin ja jälkimmäiset kolme eri tasoja, joilla vapaus toimii.

Artikkelin mukaan jotkut näihin vapauksiin liittyvät kehitykset vaikuttavat syvästi ongelmallisilta, kun taas toiset antavat aihetta optimismiin. Uudessa koronan sävyttämässä tilanteessa lisääntyvän alistamisen ja ylivallan uhka on merkittävä. Pandemian luoma häiriö voi kuitenkin myös luoda mahdollisuuksia löytää uusia yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä tapoja edistää vapautta. Vaikka yhteiskunnallinen sääntely tulee lyhyellä aikavälillä edelleen lisääntymään, sääntely voi mahdollistaa uusien institutionaalisten ja kansalaisyhteiskuntaa koskien rakenteiden syntymisen. Artikkeli osoittaa, ettei vapauden ja sääntelyn välinen jako ole kategorinen. Sääntelyä voidaan pitää itse asiassa jopa demokraattisen vapauden voimana, jos se on sidottu laillisiin instituutioihin ja avoimeen päätöksentekoon.

Lue tutkimus