Tietokooste | Perusoikeuksien rajoittaminen pandemiassa

Hautakorpi, Johanna (2023): Perusoikeuksien rajoittaminen pandemiassa – tarkastelussa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. JuRe tietokooste 1/2023. Turun yliopiston julkaisuja.

Tietokoosteessa tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä covid-19-pandemian aikana toteutettuja vierailu- ja tapaamiskieltoja oikeudellisesta näkökulmasta. Julkaisu perustuu Turun yliopistossa tehtyyn oikeustieteelliseen tutkimukseen, jossa on hyödynnetty tuomioistuinten ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuja sekä muuta tutkimuskirjallisuutta.

Tietokooste tiivistää yhteen keskeiset havainnot oikeuskäytännöstä vierailu- ja tapaamisrajoituksia koskien. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden vierailukiellot perustuivat valtakunnallisiin ohjeisiin, jotka olivat sisällöltään ongelmallisia. Paikalliset tapaamisrajoitukset menivät ohjeita pidemmälle. Yksiköiden yleiset vierailukiellot ja useat muut tapaamisrajoitukset vaikuttivat yksityis- ja perhe-elämän ja liikkumisvapauden toteutumiseen. Rajoituksille ei ollut riittävää tukea lainsäädännöstä, joten ne olivat lainvastaisia. Jotkut lievemmät rajoitukset katsottiin oikeuskäytännössä hyväksyttäviksi.

Suosituksina tietokoosteessa esitetään, että viranomaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden tulee varautua siihen, että tulevissa kriiseissä pystytään paremmin käytännön tasolla yhdistämään yksityis- ja perhe-elämän suoja ja liikkumisvapaus sekä elämän ja terveyden suojelu. Osana varautumista on aiheellista järjestää viranomaisille ja palveluntarjoajille koulutusta lainsäädännön sisällöstä, perusoikeuksien rajoittamisen edellytyksistä ja hyvistä käytännöistä. Myös vastuukysymysten selventämisestä ja tiedonkulun kehittämisestä olisi hyötyä.

Tartuntatautilain muuttamista on aiheellista harkita ainakin siltä osin, että lyhytaikaisten yksikkökohtaisten tapaamisrajoitusten asettaminen olisi mahdollista, kun se on todella välttämätöntä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Varautumisessa ja lainsäädännön muutostarpeita selvitettäessä on tarpeen tarkastella laajasti eri tilanteita, jotta esimerkiksi lapsen oikeudet tulevat asianmukaisesti otetuiksi huomioon ja jotta turvataan läheisen osallistuminen hoidon ja hoivan toteuttamiseen.

Lue tietokooste

Tutustu tietokoosteen aihepiiriä käsittelevään tutkimusartikkeliin:
Hautakorpi, Johanna (2023): Asumispalveluyksiköissä pandemia-aikana toteutetut tapaamisrajoitukset perusoikeuksien kannalta. Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LVI. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Tutustu tietokoosteen aihepiiriä käsittelevään podcastiin:
Korona-ajan rajoitustoimet vanhusten hoivakodeissa (2023). Podcast on tuotettu yhteistyössä strategisen tutkimuksen neuvoston PANDEMICS-ohjelman ja Turun yliopiston Sote-akatemian kanssa.