Tutkimusartikkeli | Hoivakodeissa toteutetut koronarajoitukset olivat ongelmallisia useiden perusoikeuksien kannalta

Hautakorpi, Johanna (2023): Asumispalveluyksiköissä pandemia-aikana toteutetut tapaamisrajoitukset perusoikeuksien kannalta. Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LVI.

Artikkelissa tarkastellaan asumispalveluyksiköissä koronapandemian aikana toteutettuja vierailukieltoja ja muita tapaamisrajoituksia eri perusoikeuksien kannalta. Perusoikeuksien rajoittamisen tulee perustua lainsäädäntöön siinäkin tilanteessa, että rajoituksilla olisi hyväksyttävä elämän ja terveyden suojeluun liittyvä tavoite. Tutkimuksen aineistona hyödynnetään laillisuusvalvojien ja hallintotuomioistuinten käytäntöä.

Tutkimuksesta ilmenee, että oikeuskäytännössä tehdyt tulkinnat erityisesti asukkaiden ja heidän lähiomaistensa tapaamisrajoituksista olivat hyvinkin yhtenäisiä. Perustuslaki, tulkittuna Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sitä koskevan oikeuskäytännön valossa, ei mahdollista tällaisten rajoitusten asettamista ilman lakiperustaa. Läheisten vierailujen ja hoivakodin ulkopuolella tapahtuvien tapaamisten kieltäminen loukkasi asukkaiden ja heidän omaistensa perhe- ja yksityiselämän suojaa. Kategorinen kielto poistua yksiköstä tai ohjaus ”omaehtoiseen karanteeniin” tapaamisen vuoksi loukkasivat asukkaiden liikkumisvapautta. Osa toimista oli niin pitkälle meneviä, että niitä voidaan arvioida jopa lakiin perustumattomana vapaudenriistona. Myös asukkaiden kuulemisessa oli puutteita.

Koronapandemian aikainen oikeuskäytäntö vakiinnutti edelleen sitä lähtökohtaa, ettei kriisitilanne yleisesti laajenna viranomaisten toimivaltuuksia, eikä se anna mahdollisuutta lainsäädännön merkittävästi laajentavaan tulkintaan. Tämä ei tarkoita, etteivätkö erilaiset toimenpiteet elämän ja terveyden suojelemiseksi olisi olleet mahdollisia. Tutkimuksen tulokset korostavat, että pitkälle menevät rajoitukset on toteutettava poikkeusolojen toimivaltuuksia hyödyntämällä tai säätämällä uusista toimivaltuuksista, jolloin rajoitusten välttämättömyys ja muiden kriteerien täyttyminen tulevat eduskunnan ja sen perustuslakivaliokunnan arvioitaviksi. Tutkimuksen mukaan on olennaista varautua tuleviin epidemioihin siten, että eri perusoikeuksien suojelu pystytään käytännön tasolla toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue artikkeli

Tutustu myös saman aihepiirin tietokoosteeseen Perusoikeuksien rajoittaminen pandemiassa – tarkastelussa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt.

Kuva: Xesai/iStock